Online rekenmachine

Op calc24.nl vind je gratis rekenmachines en converters uit verschillende vakgebieden. Zo kan je op één plaats meer of minder ingewikkelde rekenkundige operaties uitvoeren, zoals je BMI, hoeveel je auto gemiddeld verbruikt of de totale kost van je reis berekenen. Je kan ook direct geld tegen wisselkoersen omrekenen of snelheid, lengte of volume omrekenen.

De rekenmachine op calc24.nl heeft zowel de basis zowel als gevorderde functies en ondersteunt wiskundige operaties om je te helpen in het studeren, werken of in het privé-leven.

Daarbij is het op extra subpagina's mogelijk om:
· een grafiek van een functie van een variabele te tekenen
· vergelijkingen en ongelijkheden op te lossen, algebraïsche uitdrukkingen te vereenvoudigen en breukgetalen te bewerken
· een afgeleide van een functie te berekenen.

Functies en operaties ondersteund door de calculator zijn, o.a.:
- optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen;
- machtsverheffen en wortels
- faculteit
- absolute waarde
- natuurlijke en tiendelige logaritme
- goniometrische functies: sinus (sin), cosinus (cos), tangens (tan), secans (sec), cosecans (csc), cotangens (cot)
- hyperbolische functies.

Daarbij kunnen elementaire wiskundige constanten gebruikt worden, zoals π en e, in wiskundige formules.

Volgens de regels van de Nederlandse taal wordt een komma gebruikt zoals bij het decimale talstelsel. De hoeken dienen in radialen uitgedrukt te worden. Om hoekeenheden van graden naar radialen om te rekenen kan deze formule gebruikt worden: (graden)·π/180.